Trgovina ljudima

Trgovina ljudima podrazumeva prodaju i kupovinu, tj. držanje neke osobe u cilju njene eksploatacije, kao i sve druge radnje koje mogu biti deo tog procesa (npr. prevoz, skrivanje, čuvanje i sl.). Do eksploatacije uvek dolazi i eksploatacija se uvek održava upotrebom sile, pretnje, prevarom, zloupotrebom ovlašćenja i/ili zloupotrebom teškog položaja, otmicom ili na neki drugi način.


Kada se radi o trgovini decom, nije važno koje sredstvo je upotrebljeno, tj. govorimo o trgovini ljudima iako nije bilo elemenata pretnje, prinude, zloupotrebe položaja i slično. Takođe, pristanak žrtve na eksploataciju ne menja činjenicu da se radi o trgovini ljudima i da je to krivično delo.
Kada neku osobu prodaju ili kupuju, sa ciljem da je iskoriste (eksploatišu) tako što je primoravaju na seksualne odnose i/ili bavljenje prostitucijom, prošnju, rad (uključujući rad u kući), krađu i vršenje sličnih krivičnih dela, ili brak, govorimo o trgovini ljudima.

Kako bi neku osobu iskorišćavali (eksploatisali), trgovci ljudima uvek upotrebljavaju silu, pretnje i zastrašivanje, prevare ili otmice, ili zloupotrebljavaju težak položaj u kome se ova osoba nalazi.

Cilj kursa je da se mladi ljudi informišu o problemu trgovine ljudima, da im se skrene pažnja na sve opasnosti koje ovaj problem nosi, ali i da im se ukaže na mogućnosti prevencije i načine zaštite koji im stoje na raspolaganju


Na kursu će biti obrađene sledeće teme:

TRGOVINA  LJUDIMA

  • Šta je trgovina ljudima
  • U čemu je razlika između trgovine ljudima i krijumčarenja migranata
  • Ko su žrtve trgovine ljudima
  • Ko su trgovci ljudima
  • Koji su najčešći oblici trgovine ljudima
  • Kako ljudi postaju žrtve trgovine ljudima
  • Kako trgovci kontrolišu svoje žrtve
  • Ako trgovac žrtvi daje deo novca, da li možemo govoriti o trgovini ljudima
  • Da li je u svim slučajevima trgovine ljudima prisutno fizičko nasilje
  • Zašto žrtve trgovine ljudima ne pobegnu i ne zatraže pomoć

INDIKATORI TRGOVINE LJUDIMA

  • Indikatori trgovine ljudima
  • Deca koja su žrtve trgovine ljudima
  • Seksualna eksploatacija
  • Radna eksploatacija
  • Prosjačenje i prinuda na vršenje krivičnih dela
  • Servitut
  • Indikatori trgovine ljudima

KOJA SU TVOJA PRAVA KAO ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA

  • Tvoja prava

PREDRASUDE O TRGOVINI LJUDIMA

  • Uobičajene predrasude u vezi sa trgovinom ljudima

TRGOVINA LJUDIMA

  • 1

    Šta je trgovina ljudima

  • 2

    U čemu je razlika između trgovine ljudima i krijumčarenja migranata

  • 3

    Ko su žrtve trgovine ljudima

  • 4

    Ko su trgovci ljudima

  • 5

    Koji su najčešći oblici trgovine ljudima

  • 6

    Kako ljudi postaju žrtve trgovine ljudima

  • 7

    Kako trgovci kontrolišu svoje žrtve

  • 8

    Ako trgovac žrtvi daje deo novca, da li možemo govoriti o trgovini ljudima

  • 9

    Da li je u svim slučajevima trgovine ljudima prisutno fizičko nasilje

  • 10

    Zašto žrtve trgovine ljudima ne pobegnu i ne zatraže pomoć

INDIKATORI TRGOVINE LJUDIMA

  • 1

    Indikatori trgovine ljudima

  • 2

    Deca koja su žrtve trgovine ljudima

  • 3

    Seksualna eksploatacija

  • 4

    Radna eksploatacija

  • 5

    Prosjačenje i prinuda na vršenje krivičnih dela

  • 6

    Servitut

KOJA SU TVOJA PRAVA KAO ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA

  • 1

    Tvoja prava

PREDRASUDE O TRGOVINI LJUDIMA

  • 1

    Uobičajene predrasude u vezi sa trgovinom ljudima